Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2389/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2015-06-10

Sygn. akt IC 2389/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota

Protokolant: Natalia Stokłosa

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 roku w Kłodzku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)z siedzibą w W.

przeciwko K. O.

o zapłatę 867,31 zł

I.zasądza od pozwanego K. O.na rzecz strony powodowej (...) z siedzibą w W.kwotę 867,31 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 31/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lipca 2013 roku;

II. zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 210 (dwieście dziesięć) złotych tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 2389/14

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...)z siedzibą w W.wniosła o zasądzenie od pozwanego K. K.(obecnie O.) kwoty 867,31 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz kwoty 210 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że na podstawie umowy przelewu wierzytelności nabyła od wierzyciela pierwotnego (...) sp. z o.o.wierzytelność wobec pozwanego z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, zaś na kwotę dochodzoną pozwem składają się: 824,02 zł nieuiszczona wartość ekwiwalentu za dostarczone usługi telekomunikacyjne, 26,87 zł odsetki ustawowe od niezapłaconych należności za faktury i 16,42 zł skapitalizowane odsetki ustawowe od należności głównej. Ponadto podniosła, że pozwany mimo wezwania do dobrowolnej spłaty zadłużenia, nie uregulował należności w wyznaczonym przez stronę powodową terminie.

W dniu 15 listopada 2013 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty przeciwko pozwanemu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych wskazując, że należności, których domaga się powód są niezasadne i niezgodne z umową za usługi telefoniczne, bowiem (...) sp. z o.o. obciążała pozwanego – bez jego zgody - kwotami z tytułu ubezpieczeń, których pozwany nie uiszczał i w związku z tym nie miał możliwości wykonywania połączeń telefonicznych, na co zresztą składał reklamacje.

W piśmie procesowym z dnia 9 grudnia 2014 r. – odpowiedzi na sprzeciw strona powoda podtrzymała swoje żądanie oraz wskazała, że pozwany na podstawie łączącej go z poprzednikiem prawnym powoda umowy zobowiązany był regulować należności z tytułu abonamentu oraz usług internetowych, brak było natomiast pozycji dotyczących opłaty z tytułu dodatkowego ubezpieczenia. W/w umowa została rozwiązana z winy pozwanego, bowiem nie wywiązywał się z zobowiązań i nie regulował należności.

W odpowiedzi na pismo powoda z 9 grudnia 2014 r. pozwany podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany K. O. zawarł z poprzednikiem prawnym strony powodowej – (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Okoliczność bezsporna

W dniu 5 lutego 2008 r. strony umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych podpisały aneks do umowy na mocy której umowa została zawarta na kolejne 12 miesięcy. Następnie 12 marca 2009 r. strony podpisały aneks przedłużający umowę na następne 12 miesięcy. W dniu 19 maja 2010 r. strony zawarły umowę na 20 miesięcy. Kolejny aneks został podpisany przez strony 13 października 2011 r. na czas określony do dnia 19 stycznia 2014 r.

Dowód:

- aneksy do umowy z dnia 05.02.2008 r., 12.03.2009 r., 19.05.2010 r. i 13.10.2011 r. – k.41, 42, 43, 44

Zgodnie z postanowieniami § 5 aneksu z dnia 13 października 2011 r. w przypadku niedotrzymania przez pozwanego (abonenta) w okresie zastrzeżonym jednego z warunków określonych w §4, co będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy przez abonenta z przyczyn leżących po jego stronie lub w razie rozwiązania umowy oświadczenie usług telekomunikacyjnych przez (...) Centertel z przyczyn leżących po stronie abonenta, określonych w Regulaminie Świadczenia Usług (...), abonent zobowiązuje się do zapłaty roszczenia z tytułu ulgi w wysokości 1 382 zł, dalej zwaną ulgą, przyznanej abonentowi w związku z zawarciem umowy pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Dowód:

- aneks do umowy z dnia 13.10.2011 r. – k. 44

- regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – k. 46

W dniu 14 marca 2012 r. pozwany złożył reklamację do bliżej nieokreślonego podmiotu dotyczącą dwóch faktur dotyczących kwot 124,90 zł i 127,57 zł, w których został obciążony należnościami niezgodnymi z umową podpisaną w październiku 2010 r. dotyczącymi usług (...) i weekendy, rozmowy do wszystkich, Twój przyjaciel i ubezpieczenie.

Dowód:

- reklamacja z dnia 14.03.2012 r. – k.10

Pismem z dnia 25 lipca 2012 r. pozwany zwrócił się do (...)SA w W.w sprawie obciążania go należnościami za ubezpieczenie i powołał się na złożoną w O.reklamację.

Dowód:

- pismo pozwanego z dnia 25.07.2012 r. – k.11

Pozwany poinformował O., że rozwiązuje umowę ba usługi telekomunikacyjne, ponieważ operator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków składając pismo z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Dowód:

- pismo pozwanego z dnia 08.08.2012 r. – k.10 verte

(...) Sp. z o.o. wystawiła faktury VAT z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych i internetowych za okres od 10 sierpnia 2012 r. do 9 września 2012 r. na kwotę 64,94 zł, za okres od 10 września 2012 r. do 9 października 2012 r. na kwotę 64,90 zł, za okres od 10 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r. na kwotę 64,90zł, za okres od 10 listopada 2012 r. do 9 grudnia 2012 r. na kwotę 64,90 zł. Pozwany nie opłacał w terminie faktur wystawianych przez cedenta wierzyciela. W związku z niedotrzymaniem warunków zawartej na okres określony umowy, pozwany obciążony został należnością z tytułu otrzymanej ulgi w kwocie 624,27 zł, którą obowiązany był zapłacić do dnia 28 lutego 2013 r.

Dowód:

- faktury VAT – k. 36-39

- nota obciążeniowa z 14.02.2013 r. – k. 40

Pismem z dnia 3 kwietnia 2013 r. pozwany został wezwany do zapłaty kwoty 824,04 zł z tytułu zaległości za wykonane usługi telekomunikacyjne.

Dowód:

- ostateczne wezwanie do zapłaty z 03.04.2013 r. – k. 9 verte

Pozwany w piśmie z dnia 25 kwietnia 2013 r. stwierdził, że nie posiada żadnego zadłużenia i kilkakrotnie już to wyjaśniał. Pozwany wskazał w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, że przez 8 lat był klientem (...), lecz umowa została zerwana z powodu niedotrzymania przez tę firmę umowy, ponieważ zmuszano pozwanego do wpłat ubezpieczenia, na które nie wyrażał zgody.

Dowód:

- pismo pozwanego z dnia 25.04.2013 r. – k.9

Na mocy umowy ramowej cyklicznego przelewu wierzytelności z dnia 22 marca 2013 r. strona powodowa Intrum (...)z siedzibą w W.nabyła od (...) sp. z o.o.z siedzibą w W.wierzytelność przysługującą wobec pozwanego.

Dowód:

- umowa ramowa cyklicznego przelewu wierzytelności z dnia 22.03.2013 r. – k. 29-31

- porozumienie z dnia 16.05.2013 r. – k. 29

- załącznik do Protokołu Przekazania Wierzytelności z (...)r. – k. 32-34

Pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. powód wezwał pozwanego do uregulowania zadłużenia w kwocie 863,50 zł pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Dowód:

- wezwanie przedprocesowe z 20.06.2013 r. – k. 47 – 48

Zadłużenie pozwanego na dzień 3 lipca 2013 r. wynosiło 867,31 zł.

Dowód:

- wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego – k. 28

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne.

Bezspornym w sprawie był fakt, że pozwanego łączyła z poprzednikiem prawnym strony powodowej umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych niezależnie od tego, że pozwany już rozwiązaniu stosunku prawnego zmienił nazwisko, wszak ta okoliczność również nie była kwestionowana.

Jak wynika z aneksu z dnia 13 października 2011 r. umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta do dnia 19 stycznia 2014 r. Była to umowa na czas określony, co jednoznacznie wynika z § 1 ust. 1 aneksu. W okresie jej obowiązywania, a więc do dnia 19 stycznia 2014 r. pozwany, który był abonentem, zobowiązał się nie wypowiadać umowy, a nadto zobowiązał się w szczególności do utrzymywania aktywnego numeru w sieci O., niedokonywania odłączenia czasowego na jego życzenie, niedokonywania zmiany planu taryfowego na plan o niższej kwocie zobowiązania. W przypadku niedotrzymania tych warunków, w § 5 aneksu określono jego konsekwencje.

Odpowiedzialność kontraktowa znajduje zastosowanie w stosunkach między wierzycielem i dłużnikiem, którzy są stronami określonego stosunku zobowiązaniowego (art. 471 kc). Dłużnik nie wykonuje zobowiązania, jeżeli przez swoje zachowanie nie doprowadzi do osiągnięcia przez wierzyciela określonej kontraktem korzyści. Ciężar dowodu istnienia przesłanek odpowiedzialności kontraktowej (tj. powstania szkody, w postaci uszczerbku majątkowego, spowodowanej niewykonaniem lub nienależycie wykonanym zobowiązaniem przez dłużnika, oraz istnienia związku przyczynowego), w świetle art. 6 k.c., spoczywa na wierzycielu, jako osobie, która z tychże faktów wywodzi skutki prawne ( wyrok SA w Lublinie z dnia 19 lutego 2013 r., I ACa 717/12, LEX nr 1314796). Musi on zatem udowodnić istnienie ważnego zobowiązania o określonej treści, w stosunku do którego czyni dłużnikowi zarzuty jego naruszenia. W sytuacji, gdy zachowanie się dłużnika w wykonaniu zobowiązania ma polegać na daniu lub czynieniu, przeprowadzenie przez wierzyciela dowodu na fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie jest niemożliwe, to na pewno jest bardzo utrudnione. Dlatego w takich sytuacjach przyjmuje się, że to dłużnik, broniąc się przed zarzutem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, powinien przedstawić dowód spełnienia świadczenia (art. 462 – 463 kc). W rozpoznawanej sprawie pozwany nie wykazał, że spełnił świadczenie zgodnie z w/w umową, jak również nie wykazał, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 kc w zw. z art. 6 kc).

Strona powodowa udowodniła swoje roszczenie dowodami w postaci faktur VAT za okres od 10 sierpnia 2012 r. do 9 grudnia 2012 r., notą obciążeniową, aneksami do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, umową przelewu i porozumieniem. Z faktur VAT wynika należność 259,64 zł, z noty obciążeniowej 624,27 zł.

Strona powodowa domagała się zasądzenia niższej kwoty niż suma faktur VAT i noty obciążeniowej wskazując w wyciągu, że należność główna wynosi 824,02 zł. Z załącznika do umowy przelewu wierzytelności wynika, że strona powodowa nabyła od (...)wierzytelność przysługującą od pozwanego w kwocie 850,89 zł. Dochodzona należność główna nie przekracza więc tej kwoty.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty powołał, że korzystał z usług (...) do momentu obciążenia go niezgodnie z umową „kwotami tytułu ubezpieczeń”, na które nie wyraził zgody ani pisemnie, ani telefonicznie. Pozwany nie kwestionował ani umowy cesji, ani wysokości żądanej należności, lecz powoływał wyłączanie usług, składał reklamacje i zapewniono go o rozwiązaniu umowy.

Uszło jednak uwadze pozwanego, że faktury VAT obejmując okres od 10 sierpnia 2012 r. do 9 grudnia 2012 r. i z żadnej nie wynika, by poprzednik prawny strony powodowej żądał w nich zapłaty jakichś należności z tytułu ubezpieczenia. Jednocześnie pozwany, mimo pouczenia o go o spoczywających na nim obowiązkach, doręczonego wraz z wezwaniem na rozprawę na dzień 1 kwietnia 2015 r. (k.81akt sprawy) nie złożył żadnych wniosków dowodowych potwierdzających jego stanowisko. W aktach sprawy nie ma faktur na kwoty 124,90 zł i 127,57 zł i na ich podstawie strona powodowa nie dochodzi należności objętej pozwem. Strona powodowa podniosła w piśmie z dnia 9 grudnia 2014 o braku pozycji dotyczącej opłaty z tytułu ubezpieczenia. Zatem reklamacja dotyczy należności nieobjętych pozwem. Z tego względu nie sposób uznać, że tymi dowodami pozwany podważył zasadność żądania strony powodowej. Rzeczą pozwanego było wykazanie, że to z winy operatora telekomunikacyjnego doszło do rozwiązania przez niego umowy, a nadto kiedy rozwiązał umowę. Pismo z dnia 8 sierpnia 2012 r. nie zawiera daty złożenia go u operatora. Strona powodowa wskazała, że umowa została rozwiązana 9 stycznia 2013 r., przy czym ostatnia faktura Vat dotyczy okresu do dnia 9 grudnia 2012 r. Skoro pozwany takich dowodów nie przedstawił, a złożone przez niego pisma, reklamacja i pismo rozwiązujące umowę nie wykazują, by po stronie poprzednika powoda istniała wina w niedotrzymaniu umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych w naliczaniu ubezpieczenia, wyłączaniu rozmów, to roszczenie podlegało zasądzeniu w wysokości dochodzonej pozwem. Zasadność obciążenia pozwanego należnością z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu, do jakiego została zawarta wynikała bowiem z postanowień aneksu do umowy i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

O odsetkach ustawowych orzeczono na podstawie art.481 § 1 i 2 kc i art.482 kc uznając, że żądanie dotyczące odsetek ustawowych nie narusza zasady anatocyzmu.

Sąd zasądził od pozwanego jako przegrywającego proces kwotę 210 zł tytułem kosztów procesu na mocy art.98 § 1 i 3 kpc, na którą składają się opłata sądowa 30 zł i koszty zastępstwa procesowego 180 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Kosińska-Szota
Data wytworzenia informacji: