Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1240/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2021-02-23

Sygn. akt I C 1240/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Eliza Skotnicka

Protokolant: p. o. prot. sąd. Anna Ludwiniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2021 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa U. z siedzibą w K.

przeciwko J. D.

o zapłatę 72 359,27 zł

I.  zasądza od pozwanego J. D. na rzecz strony powodowej U.z siedzibą w K. kwotę 72 359,27 (siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 27/100) zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 23 stycznia 2020 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej 8 635 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Strona powodowa U. (...) z/s w K. wniosła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenie od pozwanego 72 359,27 zł z odsetkami umownymi za opóźnienie od 23 stycznia 2020r. oraz kosztów procesu wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że dochodzoną wierzytelność nabyła na podstawie umowy cesji zawartej 21 listopada 2019 r. z (...) Bank S.A. z siedzibą w W.. Pozwany zawarł z (...) Bank S.A. z siedzibą w W. umowę kredytu konsolidacyjnego nr KGP (...) w dniu 13 marca 2017 r., z której warunków się nie wywiązał. W związku z powyższym umowa została wypowiedziana, a cała kwota wierzytelności wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi stała się wymagalna 20 lutego 2019 r. Strona powodowa powiadomiła pozwanego o przelewie oraz wezwała pozwanego do zapłaty, podejmując próbę polubownego, pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jednakże próba ta okazała się bezskuteczna. Na dzień sporządzenia pozwu zadłużenie pozwanego wynosiło 72359,27 zł, w tym 62762,20 zł suma niespłaconego kapitału, 2367,52 zł suma niespłaconych odsetek umownych naliczonych przez zbywcę wierzytelności według zmiennej stopy od 25 września 2018r. do 20 lutego 2019r. , 6315,46 zł suma odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych przez zbywcę od zadłużenia przeterminowanego od 30 czerwca 2018r. do 4 grudnia 2019r. i 914,09 zł suma odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych od kwoty kapitały prze4z powoda od 7 listopada 2019r. do dnia sporządzenia pozwu. z tytułu odsetek karnych, naliczonych zgodnie z warunkami umowy.

Pozwany J. D. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego 18 czerwca 2020r. , w sprawie I Nc1097/20 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku przez referendarza sądowego zaskarżył nakaz zapłaty w całości i wniósł o oddalenie powództwa. Pozwany zakwestionował skuteczność zawarcia umowy, jej wykonania i wypowiedzenia, a także ważność umowy cesji a tym samym legitymację czynną powoda. Pozwany zarzucił także, że ze we wzorcu umownym zostały zawarte klauzule abuzywne, we tym dotyczące podwójnej prowizji w wysokości ponad 24 000 zł (prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 13708 zł oraz opłata na rzecz pośrednika 10698 zł), przy jednoczesnym wysokim oprocentowaniu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany J. D. 13 marca 2017 r. zawarł z (...) Bank S.A. z/s w W. umowę nr (...) o udzielenie nest kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z umową kwota kredytu wynosiła 67200,06 zł, w tym kwota udostępniona kredytobiorcy na spłatę jego zobowiązań na wskazany w umowie rachunek 17793,00 zł; kwota udostępniona kredytobiorcy na cele konsumpcyjne 25 000 zł, kwota na sfinansowanie prowizji za udzielenie kredytu 13708,81 zł oraz kwota przeznaczona na sfinansowanie opłaty uiszczanej przez kredytobiorcę na rzecz pośrednika kredytowego 10689,25 zł. Okres kredytowania ustalono od na okres od 13 marca 2017r. do 25 kwietnia 2029r. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej, która wynosiła 9,50% w stosunku rocznym, zaś oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego 14% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty wyniosła 113048,93 zł, stanowiąca sumę całkowitego kosztu kredytu wynoszącego 70255,93 zł oraz całkowitej kwoty kredytu tj. 42793 zł przekazanej do dyspozycji pozwanego. Zgodnie z pkt II.J umowy pozwany zobowiązał się do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi opłatami, prowizjami i odsetkami w 144 kapitałowo – odsetkowych ratach, płatnych na wskazany w umowie rachunek kredytu w wysokości: pierwsza rata w dniu 25 maja 2017r. w wysokości 1263,36 zł, kolejne raty w dniu 25. każdego kolejnego miesiąca w wysokości 785,06 zł, przy czym ostatnia rata kredytu płatna w dniu 25 kwietnia 2029r. miała mieć charakter wyrównujący i wynosiła 307,05 zł.

Zgodnie z pkt III ppkt 6 umowy uzgodniono, że:

- Bank może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia między innymi w przypadku braku spłaty kwot kredytu w terminie ich wymagalności lub niedotrzymania przez klienta innych warunków udzielenia kredytu określonych w umowie;

- wypowiedzenie dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

- w następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia umowy kredytu, niespłacona część kredytu wraz z odsetkami stają się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od której Bank nalicza i pobiera odsetki od zadłużenia przeterminowanego.

Pozwany podpisał umowę oraz dyspozycję wypłaty kredytu na wskazane w umowie rachunki. Umowę kredytu podpisała także małżonka pozwanego S. D., która wyraziła zgodę na zawarcie tej umowy.

(...) Bank S.A. pismem z 7 stycznia 2019r., doręczonym pozwanemu 10 stycznia 2019r. wypowiedział umowę kredytu z 13 marca 2017r. w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma, żądając spełnienia całego świadczenia, które na dzień 4 stycznia 2019r. wynosiło 64269,70 zł, w tym kapitał 62762,20 zł, odsetki umowne 1493,66 zł i odsetki karne 13,84 zł. W piśmie tym wskazano, że w przypadku uregulowania kwoty 3139,82 zł wynikającej z niedotrzymania terminów płatności rat w terminie 30 dni od daty otrzymania tego pisma, nie będzie ono wywoływało żadnych skutków prawnych.

(...) Bank S.A. 21 listopada 2019r. zawarł z U. z/s w K. umowę przelewu wierzytelności z obejmującą wierzytelność wobec pozwanego J. D. z tytułu umowy kredytu z 13 marca 2013r. na łączną kwotę zadłużenia 71445,18 zł na dzień przelewu.

Pismem z 19 grudnia 2019r. strona powodowa upoważniona przez cedenta zawiadomiła pozwanego o cesji wierzytelności i poinformowała go, że w dniu przelewu wartość zadłużenia wynosiła 71613,69 zł, w tym kapitał 62762,20 zł i odsetki 8851,49 zł. Jednocześnie pismem z 19 grudnia 2019r. strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 71950,72 zł do dnia 3 stycznia 2012r., wskazując że całkowite zadłużenia na dzień 19 grudnia 2019r. wynosi 62762,20 zł kapitał i 9188,52 zł odsetki.

Dowód:

umowa o udzielenie kredytu konsolidacyjnego wraz z załącznikami z 13.03.2017 r. k.10 – 15 akt;

wypowiedzenie umowy kredytu wraz z dowodem doręczania pisma k. 16 i 17;

umowa przelewu wierzytelności k. 18 – 19;

oświadczenie o przeniesieniu wierzytelności wraz z załącznikiem i wyciągiem z listy wierzytelności k. 27, 28;

zawiadomienie o cesji wierzytelności k. 33;

wezwanie do zapłaty k. 34 – 35.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

Strona powodowa dochodziła roszczeń wynikających z umowy kredytu bankowego zawartej przez pozwanego J. D. z poprzednikiem prawnym powoda (...) Bankiem S.A. Okoliczności faktyczne, w tym treść i warunki umowy kredytu zostały wykazane przez stronę powodową przedłożonymi dokumentami, w szczególności podpisaną przez pozwanego umową o kredyt. Dokumenty te potwierdziły warunki na jakich pozwanemu udzielono kredytu konsolidacyjnego, a także wykazały jakich informacji o swoich danych osobowych udzielił kredytodawcy pozwany. Strona powodowa wykazała, że umowa kredytu została skutecznie wypowiedzialna przez kredytodawcę, a co za tym idzie cała wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu stała się natychmiast wymagalna z upływem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia. Pozwany został powiadomiony o przelewie wierzytelności oraz wezwany do dobrowolnej zapłaty należności.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U.2020.1896 t.j. ze zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: strony umowy; kwotę i walutę kredytu; cel, na który kredyt został udzielony; zasady i termin spłaty kredytu; wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany; sposób zabezpieczenia spłaty kredytu; zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu; terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje; warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Zgodnie z umową kredytu pozwany zobowiązał się do spłaty zadłużenia wraz z jej kosztami, w tym prowizjami i odsetkami umownymi w łącznej wysokości 113048,93 zł, w 144 miesięcznych ratach szczegółowo w umowie oznaczonych, w terminie do 25. dnia każdego kolejnego miesiąca poczynając od 25 maja 2017 r. Kredyt został udzielony na okres od 13 marca 2017r. do 25 kwietnia 2029r., a zatem na 12 lat. Z uwagi na naruszenie przez pozwanego warunków umowy kredytu i powstanie przeterminowanego zadłużenia w kwocie 3139,82 zł umowa kredytu została wypowiedziana pismem z 7 stycznia 2019r., doręczonym pozwanemu w dniu 10 stycznia 2019r., ze skutkiem na dzień 9 lutego 2019r. Pierwotny wierzyciel (...) Bank S.A. sprzedał stronie powodowej wierzytelność wobec pozwanego 21 listopada 2019r.

Pozwany nie wykazał, aby spłacił zadłużenie z tytułu umowy kredytu w większym zakresie niż to wynika z wyliczenia wierzyciela. Podniesione przez pozwanego zarzuty nie mogły być uwzględnione. Zarzut braku legitymacji czynnej powoda okazał się nieuzasadniony. Strona powodowa przedłożyła bowiem umowę przelewu wierzytelności wraz z wyciągiem z wykazu nabytych od (...) Bank S.A. wierzytelności, z którego wynika, że 21 listopada 2019 r. nabyła wierzytelność względem pozwanego w wysokości 71445,18 zł na dzień przelewu oraz, że pozwany został zawiadomiony przez kredytodawcę o cesji. Strona powodowa, wbrew zarzutom pozwanego, przedłożyła umowy, z których wynika wysokość i wymagalność dochodzonego roszczenia. Zarzut zamieszczenia w umowie kredytu klauzul abuzywnych również nie mógł zostać uwzględniony. Wprawdzie umowa kredytu z 13 marca 2017r. przewidywała wysokie koszty i prowizje, lecz mieściły się one w granicach pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego przewidzianych w art. 36a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019, poz. 1083 t.j. ze zm.). Podkreślić należy, że kredyt zaciągniętym przez pozwanego był kredytem częściowo konsolidacyjnym (przeznaczonym na spłatę innej pożyczki) i częściowo przeznaczonym na cele konsumpcyjne, a okres kredytowania wynosił aż 12 lat. Powszechnie znana przy tym jest praktyka stosowana przez Banki i inne instytucje finansowe udzielające oprocentowanych pożyczek, że im dłuższy jest okres kredytowania, tym wyższe są koszty tego kredytu.

Podniesione przez pozwanego zarzuty były bezzasadne, nie było też podstaw do przyjęcia z urzędu, że dochodzone roszczenie uległo przedawnieniu, gdyż kredyt stał się natychmiast wymagalny w dniu 9 lutego 2019r., zaś pozew w tej sprawie został wniesiony 22 stycznia 2020r., co zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. spowodowało przerwę biegu terminu przedawnienia. Zgodnie bowiem z art. 118 k.c. termin przedawnienia tego roszczenia wynosi 3 lata od dnia wymagalności. Bieg terminu przedawnienia rozpoczął bieg od 10 lutego 2019r., a zatem upłynąłby 31 stycznia 2022r. Skoro w czasie biegu terminu przedawnienia strona powodowa wniosła pozew o zapłatę, to termin ten po prawomocnym zakończeniu postępowania zgodnie z art. 124 ust. 1 k.c. rozpocznie bieg na nowo, przy czym zgodnie art. 125 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu przedawnia się z upływem lat sześciu.

Pozwany nie wykazał żadnych okoliczności podważający zasadność powództwa. Skoro pozwany zawarł umowę kredytu, która w sposób precyzyjny i jednoznaczny określała zarówno wysokość udzielonego kredytu oraz jego koszty, a także zasady, sposób i termin spłaty zadłużenia, a także skutki niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, to zgodnie z treścią tej umowy, kredytodawca prawidłowo wypowiedział pozwanemu umowę, stawiając w stan wymagalności całe wynikające z niej zadłużenie. W związku z tym pozwany na podstawie powołanego wyżej art. 69 prawa bankowego oraz 354 k.c., powinien spłacić zadłużenie do rąk cesjonariusza, czyli strony powodowej.

W konsekwencji Sąd powództwo w całości uwzględnił i obciążył pozwanego kosztami procesu w łącznej wysokości 9035 zł, na którą składały się opłata sądowa od pozwu 3618 zł, 5400 zł wynagrodzenie pełnomocnika powoda i 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Eliza Skotnicka
Data wytworzenia informacji: