Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 163/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2018-10-16

Sygn. akt I C 163/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska

Protokolant: p.o. prot. sąd. Małgorzata Zawieja

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 roku w Kłodzku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o. o. z siedzibą w K.

przeciwko S. S. (1)

o zapłatę kwoty 683,91 zł

oddala powództwo.

(...)

UZASADNIENIE

(...) Sp. z o.o. w K. wniosła pozew przeciwko S. S. (2) o zapłatę kwoty 683,91 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następnego po wniesieniu pozwu. W uzasadnieniu podała, że w dniu 25.01.2017r. strony zawarły umowę sprzedaży energii elektrycznej, nr (...); pozwany nie wywiązał się ze swojego zobowiązania, nie dokonał zapłaty za dostarczoną energię elektryczną. Na dochodzoną pozwem kwotę składa się: kwota 664,34 zł, tytułem „sumy kapitałów dokumentów księgowych” i kwota 19,57 zł, tytułem „sumy skapitalizowanych odsetek”.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, zarzucił nieudowodnienie dochodzonych roszczeń i brak legitymacji biernej. Podniósł, że dołączona do pozwu umowa kompleksowa nr (...) dotyczy płatnika o innym numerze płatnika, innym numerze ewidencyjnym oraz innego punktu poboru, niż wynika to z dołączonych faktur. Podniósł, że sprzedał dom, położony w S. przy ul. (...), na rzecz J. R. (1), sporządził z kupującym w dniu 27.12.2016r. protokół zdawczo-odbiorczy licznika. Zarzucił, że strona powodowa niesłusznie obciążyła pozwanego zużyciem energii elektrycznej pod adresem (...) w S. po dniu 27 grudnia 2016r., ponieważ w tym czasie z energii elektrycznej korzystał nowy nabywca nieruchomości.

Stan faktyczny:

w dniu 25.01.2017r. strony zawarły umowę sprzedaży energii elektrycznej, nr (...), dotyczącą punktu poboru pod adresem S. ul. (...), oznaczając pozwanego numerem płatnika (...). Pod tym adresem mieszkał pozwany i ten adres podał, jako adres do korespondencji. Pozwany kupił ten lokal w dniu 2.01.2017r., a następnie przedłożył pozwanemu protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony ze zbywcą lokalu. Wcześniej pozwany był właścicielem nieruchomości, poł. w S. przy ul. (...), gdzie mieszkał i był zameldowany w okresie od 1989 roku do 27.12.2016r. Nieruchomość tę sprzedał w grudniu 2016r. na rzecz J. R. (1), z którym spisał w dniu 27.12.2016r. protokół zdawczo – odbiorczy, dot. zużycia energii elektrycznej, oraz ustalił, że wszelkie należności z tego tytułu na rzecz dostawcy prądu, od stycznia 2017r,., będzie płacił nowy właściciel J. R. (2). Protokół ten J. R. (1) okazał w biurze strony powodowej dopiero w dniu 8.09.2017r. Od tej pory rachunki za energię elektryczną na adres (...) adresowane były na nazwisko nowego właściciela, który z kolei sprzedał tą nieruchomość w styczniu 2018r.

Dowód:

- umowa sprzedaży energii elektrycznej nr (...) (...) dnia 25.01.2017r. (k-7 i nast.)

- umowa sprzedaży lokalu poł. w S. przy ul. (...) (k-89-93)

- zaświadczenie Burmistrza S. z dn. 16.10.2018r. (k-95)

- protokół zdawczo – odbiorczy z 27.12.2016r. (k-20)

- protokół zdawczo – odbiorczy z 20.01.2017r. (k-15)

- zeznania świadka J. R. (1) (k-96)

- zeznania pozwanego S. S. (1) (k-78)

W dniu 14 stycznia 2014r. strona powodowa wystawiła na adres pozwanego – oznaczonego jako Płatnik nr (...) – „Prognozę nr (...)”, wskazując, że dotyczy adresu poboru przy ul. (...) w S. i wysyłając pismo na ten adres na nazwisko pozwanego. W dokumencie określono, że dotyczy należności za maj 2017r. w kwocie 51,43 zł, z terminem płatności w dniu 13.05.2017r.

Dowód:

- Prognoza nr (...) (k-23)

W dniu 26 czerwca 2017r. strona powodowa wystawiła na adres pozwanego przy ul. (...) w S. – oznaczonego jako Płatnik nr (...) – „Prognozę nr (...)”, wskazując, że dotyczy adresu poboru przy ul. (...) w S. i wysyłając pismo na ten adres na nazwisko pozwanego. W dokumencie określono, że dotyczy należności za lipiec 2017r. w kwocie 49,31 zł, z terminem płatności w dniu 24.07.2017r.

Dowód:

- Prognoza nr (...) (k-25)

W tym samym dniu strona powodowa wystawiła na adres pozwanego – oznaczonego jako Płatnik nr (...) – „Prognozę nr (...) (...)”, wskazując, że dotyczy adresu poboru przy ul. (...) w S. i wysyłając pismo na ten adres na nazwisko pozwanego. W dokumencie określono, że dotyczy należności za sierpień 2017r. w kwocie 49,31 zł, z terminem płatności w dniu 24.08.2017r.

Dowód:

- Prognoza nr (...) (...) (k-27)

W dniu 8 września 2017r. strona powodowa wystawiła na adres pozwanego – oznaczonego jako Płatnik nr (...) – „Fakturę VAT nr (...), wskazując, że dotyczy adresu poboru przy ul. (...) w S. i wysyłając pismo na adres przy ul. (...) w S.. W dokumencie określono, że dotyczy rozliczenia do prognozy nr (...) z dnia 26.06.2017r. i nr (...) (...) z dnia 26.06.2017r. Należność do zapłaty została określona na kwotę 525,27 zł, z terminem płatności na 22.09.2017r. W dokumencie zaznaczono, że jest to rozliczenie końcowe oraz, że umowa zostaje rozwiązana z dniem 8.09.2017r.

Dowód:

- Faktura VAT nr (...) (k-29)

Pismami z dnia 17 października 2017r. i z dnia 28 listopada 2017r. strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 664,34 zł, wskazując, że dotyczy punktu poboru przy ul. (...) oraz, że tytułem są w.w. dokumenty:

(...) – w kwocie 40,45 zł

(...) – w kwocie 49,31 zł

(...) (...) – w kwocie 49,31 zł

(...) w kwocie 525,27 zł.

Pisma wysłano odpowiednio na adres pozwanego przy ul. (...) i na adres przy ul. (...).

Dowód:

- wezwania do zapłaty (k-31-36)

Sąd zważył, co następuje:

Ciężar udowodnienia spełnienia świadczenia zapłaty spoczywa na dłużniku, jednakże to strona powodowa, domagając się od pozwanego zapłaty, z tytułu umowy, powinna była w pierwszej kolejności udowodnić, że strony łączyła umowa na dostawę energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjne w spornym okresie do punktu poboru przy ul. (...) w S., oraz wysokość roszczenia i termin wymagalności (art. 232 kpc w zw. z art. 6 kc). Tymczasem do pozwu dołączono nieistotną umowę, zawartą wprawdzie z pozwanym, ale dotyczącą innego lokalu – położonego w S. przy ul. (...). Umowa ta pozostawała bez związku ze sprawą, skoro z dalszych dokumentów, dołączonych do pozwu, na których powód opierał swoje żądanie, wynikało wprost, że należność, której powód dochodził w niniejszej sprawie dotyczyła energii elektrycznej, dostarczonej do lokalu przy ul. (...). Zatem, zgodnie z zarzutem pozwanego, powód nie wykazał istnienia stosunku prawnego, łączącego strony, a w konsekwencji, że na pozwanym spoczywał obowiązek zapłaty za energię elektryczną w spornym okresie do lokalu przy ul. (...). Pomimo powoływania się na zawartą umowę, pomimo takiego zarzutu w odpowiedzi na pozew, strona powodowa istotnego dokumentu nie przedstawiła, nie ustosunkowała się w żaden sposób do zarzutów i wątpliwości w tym zakresie.

Powód dochodził zapłaty na podstawie dołączonych do pozwu dokumentów, w postaci „prognoz” zużycia energii za: maj, lipiec i sierpień 2017 roku (k-23, 25, 27) oraz na podstawie faktury, dot. „rozliczenia do prognoz” za lipiec i sierpień 2017r. – ze wskazaniem, że jest to rozliczenie końcowe. Już w tak sformułowanym żądaniu zachodzi istotna sprzeczność. Powód żąda zapłaty na podstawie prognozowanego zużycia prądu (40,45 zł + 49, 31 zł + 49,31 zł) i jednocześnie na podstawie rozliczenia zużycia, obejmującego ten sam okres (+ 525,27 zł), nie wyjaśniając, czy w swym „rozliczeniu” uwzględnił kwoty z „prognoz” jako zapłacone oraz dlaczego nie rozliczył „prognozy” za maj 2017r. Trudno ponadto uznać, aby te dokumenty w ogóle dotarły do pozwanego, czemu ten zaprzeczył, skoro wysłane zostały na nieaktualny adres. Pozwany zawiadomił powoda o zmianie adresu, w tym do korespondencji, już w styczniu 2017r. – o czym świadczy chociażby dołączona do pozwu umowa na dostawę energii elektrycznej do lokalu przy ul. (...) – zatem wszelkie pisma powinny być doręczane na ten adres, tak, aby adresat mógł zapoznać się z ich treścią. W przeciwnym razie nie można przyjąć domniemania, że dotarły do pozwanego, w szczególności, że wysyłane pisma dotyczyły zobowiązania pozwanego do zapłaty w określonym terminie za usługi, świadczone przez powoda, z których pozwany nie korzystał, o czym zawiadomił powoda już w styczniu 2017r. (art. 61§1 kc). W okolicznościach sprawy wątpliwości budzi także chwila rozwiązania umowy, wskazana przez powoda w dołączonej fakturze (k-29), skoro powód nie podał ani podstawy faktycznej, ani prawnej ustania stosunku prawnego, niezależnie od tego, że nie wyjaśnił sposobu dokonanego rozliczenia.

Skoro powód nie wykazał, że pozwany był zobowiązany na podstawie konkretnej umowy, do zapłaty wynagrodzenia na energię elektryczną w spornym okresie (a więc, jak wskazują dołączone dokumenty, w okresie od maja do lipca 2017r.), a zarazem pozwany nie był w tym czasie właścicielem nieruchomości, do której ta energia była dostarczana, brak było jakichkolwiek podstaw prawnych do obciążenia go obowiązkiem zapłaty w żądanej kwocie, i w konsekwencji do uwzględnienia powództwa, również w zakresie odsetek, skoro powód nie udowodnił daty wymagalności świadczenia, a co za tym idzie, że dłużnik opóźnił się ze spełnieniem świadczenia (art. 471 kc w zw. z art. 353 § 1 kc i art. 555 kc, art. 535 kc i art. 455 kc i art. 481§1 kc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Ratymirska
Data wytworzenia informacji: