Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 57/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2014-10-06

Sygn. akt I C 57/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 października 2014 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Izabela Kosińska – Szota

Protokolant Lucyna Kazimierczuk

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2014 r. w Kłodzku na rozprawie

sprawy z powództwa W. M.

przeciwko E. B.

przy interwencji ubocznej (...)S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę 2 741,07 zł

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 647 (sześćset czterdzieści siedem) zł tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 57/14

UZASADNIENIE

Powód W. M. wniósł o zasądzenie od pozwanego E. B. kwoty 2 741,07 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2013 r. i zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że pozwany zajmuje się profesjonalnie naprawą pojazdów samochodów i powód zlecił mu w marcu 2012 r. naprawę swego samochodu marki V. (...)nr rej. (...), lecz w wyniku niewłaściwej naprawy z winy pozwanego doszło do uszkodzenia napędu pojazdu i z tego względu powód zmuszony był zlecić naprawę w autoryzowanym serwisie, a koszty naprawy wyniosły 11 255,67 zł, przy czym z polisy pozwanego (...)S.A. wypłaciło powodowi 8 514,60 zł, a pozostała część szkody w kwocie 2 741,07 zł nie została pokryta przez ubezpieczyciela z powodu ograniczenia jego odpowiedzialności. Powód podniósł, że pozwany odpowiada za szkodę do pełnej wysokości, a kwota ta stanowi równowartość części i robocizny serwisu.

Od wydanego w postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty pozwany wniósł sprzeciw zaskarżając go w całości i wniósł o oddalenie powództwa, podniósł brak legitymacji biernej pozwanego oraz wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od powoda kosztów procesu. Pozwany wskazał, że nie ma legitymacji procesowej, ponieważ posiada zawartą z (...) S.A. umowę ubezpieczenia i powód powinien wystąpić z roszczeniem do ubezpieczyciela, a ponadto przyznał, ze wykonywał na rzecz powoda naprawę pojazdu. Pozwany podniósł, że powód zarzucił mu niewłaściwe wykonanie naprawy, które spowodowało uszkodzenia w samochodzie powoda, po czym wystąpił do (...)S.A. o pokrycie kosztów związanych z likwidacją szkody i odpowiedzialność została przejęta przez ubezpieczyciela, który uznając szkodę za zasadną wypłacił powodowi odszkodowanie w kwocie 8 514,27 zł. Pozwany wskazał, że ubezpieczyciel pomniejszył odszkodowanie o franszyzę redukcyjną 200 zł. Ponadto pozwany podniósł, ze żądana dopłata powodowi się nie należy, ponieważ rodzaj wykonanych prac uwidocznionych w fakturze VAT nie pozostaje w związku ze szkodą, którą miał swoim działaniem wyrządzić powodowi pozwany i za którą odpowiedzialność przyjął ubezpieczyciel. Pozwany zarzucił, ze powód nie wykazał że pomiędzy dochodzona szkodą a działaniami pozwanego zachodzi adekwatny związek przyczynowy i powód na tę okoliczność nie zaoferował żadnych dowodów.

Na rozprawie powód podniósł, że żądanie obejmuje ponowną wymianę rozrządu, a wypłacone odszkodowanie obejmowało naprawę silnika, do uszkodzenia którego doszło wskutek naprawy rozrządu przez pozwanego.

Pozwany na rozprawie wniósł o przypozwanie (...) S.A., które przystąpiło do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego wnosząc o oddalenie powództwa przeciwko pozwanemu i zasądzenie od powoda na rzecz interwenienta ubocznego kosztów procesu. Interwenient uboczny podniósł, że powód nie wykazał, by pozwany swoim zawinionym zachowaniem doprowadził do szkody w pojeździe powoda, pozwany zaprzeczył tym okolicznościom, a powód elementy do naprawy dostarczył sam a ich pochodzenie i prawidłowość działania nie zależała od pozwanego. Interwenient uboczny podał, że ustalił wysokość odszkodowania na kwotę 9 256,23 zł w tym 2 186,94 zł z tytułu napraw blacharskich, 6 775,69 zł za części zamienne, 393,60 zł za holowanie pojazdu, pomniejszając tę kwotę o 200 zł z uwagi n zastosowaną w umowie franszyzę redukcyjną. Interwenient uboczny wskazał, że nie zostały uznane koszty wynikające z przedłożonej faktury w poz. 9 i 10 z uwagi na to, że dotyczyły elementów objętych gwarancją i rękojmią zgodnie z § 19 ust. 3 o.w.u. i nie są objęte odpowiedzialnością (...)S.A. Ponadto interwenient uboczny podniósł, że powód nie wykazał, by poniesiony przez niego wydatek w całości jak też co do poszczególnych elementów w kwocie 11 255,67 zł pozostawał w związku z ewentualnym zawinionym zachowaniem pozwanego, a faktura VAT nie może stanowić takiego dowodu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany E. B. był stroną umowy kompleksowego ubezpieczenia (...) zawartej na okres od 17 września 2011 r. do 16 września 2012 r. obejmującej m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie podstawowym z klauzulą oc za mienie powierzone i klauzulą oc zakładu naprawy pojazdów.

Dowód:

- polisa (...)seria (...)z dnia 16.09.2011 r. – k.28 – 30

- ogólne warunki kompleksowe (...) – k.48 - 65

Powód zlecił naprawę swojego samochodu marki V. (...) pozwanemu.

Okoliczność bezsporna

Powód stwierdził, że pozwany dokonał wadliwie naprawy jego samochodu i zlecił wykonanie naprawy samochodu (...)Spółce jawnej w Ś.. Zapłacił za tę usługę 11 255,67 zł. Wszystkie wskazane w fakturze VAT pozycje odpowiadały zakresowi przeprowadzonego remontu. W samochodzie powoda zerwał się pasek rozrządu, zawory odbiły się na tłokach i do wymiany nadawały się głowica, zawory i tłoki. Naprawa obejmowała wymontowanie części, ich naprawienie i ponowne założenie.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) – k.5 – 6

- zeznania świadka T. J. – k.132

- wezwanie do zapłaty z dnia 03.01.2013 r. – k.9

- przelew z rachunku – k.10

(...)S.A. po zgłoszeniu szkody przez powoda zakwestionowało usługi określone jako zestaw naprawczy (poz. 9 i 19) na kwoty 636,57 zł i 412,59 zł wskazując, że nie są objęte umową ubezpieczenia, pompę wodną (poz. 10) na kwotę 619,62 zł z uwagi na brak w (...)oraz określiło łączny czas robocizny na 12,7 roboczogodziny, zamiast 16,7 wobec braku kosztorysu warsztatowego. Wyliczyło wartość naprawy z podatkiem VAT na kwotę 8 514,27 zł pomniejszając o franszyzę w kwocie 200 zł i wypłaciło powodowi tytułem odszkodowania kwotę 8 514,60 zł przy uwzględnieniu wcześniejszej wypłaty w kwocie 193,60 zł. Następnie podwyższyło odszkodowanie o kwotę 448,03 zł.

Dowód:

- decyzja (...) S.A. z dnia 09.10.2013 r. – k.7 – 8

- zeznania świadka R. B. – k.100, 101

- pismo z dnia 14.01.2014 r. – k.47

Powód nie zgodził się z wysokością przyznanego mu odszkodowania przez (...) S.A. i wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 2 741,07 zł z tytułu poniesionych kosztów naprawy, niepokrytych przez (...)S.A. w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Pozwany podjął wezwanie 9 października 2013 r.

Dowód:

- wezwanie do zapłaty z dnia 08.10.2013 r. z potwierdzeniem odbioru – k.3

Pozwany w piśmie z dnia 14 października 2013 r. wskazał, że nie jest zobowiązany do zapłaty żądanej kwoty, ponieważ odpowiedzialność za szkodę przejęło (...) S.A. i ono ustala zakres odpowiedzialności i wysokość odszkodowania i w związku z tym z żądaniem zapłaty powód powinien zwrócić się do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej.

Dowód:

- pismo pozwanego z dnia 14.10.2013 r. – k.4

Sąd Rejonowy w Kłodzku wyrokiem z dnia 13 czerwca 2013 r. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 200 zł z ustawowymi odsetkami od 1 lipca 2012 r. z tytułu udziału własnego pozwanego w o

Dowód:

- wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 13.06.2013 r. w sprawie I C 985/12 z uzasadnieniem

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu.

Bezsporne w sprawie było, że powód W. M. zlecił pozwanemu E. B. dokonanie naprawy w swoim samochodzie oraz, że interwenient uboczny przyjął częściowo swą odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkody w pojeździe powoda.

Spór dotyczył zapłaty dalszej części odszkodowania.

Zgodnie z przepisem art. 361 § 1 i 2 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W odniesieniu do stanowiska pozwanego i interwenienta ubocznego działającego po stronie pozwanego oraz przeprowadzonych dowodów nie sposób stwierdzić, by powód udowodnił, iż istotnie w związku z dokonaną w jego samochodzie przez pozwanego naprawą po jego stronie wystąpiła szkoda w wysokości 11 255,67 zł. Jak wskazywał i pozwany, i interwenient uboczny powód nie wykazał, że poniesiony przez niego wydatek w całości, jak też co do poszczególnych elementów pozostawał w związku z zawinionym zachowaniem pozwanego. Oczywistym jest, że interwenient uboczny(...)S.A. przyjął odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pozwanego powodowi, lecz uznał, że odpowiada do wysokości 9 156,23 zł, co do kwoty 200 zł wystąpił udział własny pozwanego, a w pozostałej części roszczenie nie zostało udowodnione, .

Dowód z zeznań świadka T. J.w żadnej mierze nie dowodzi, iż w wyniku wadliwej naprawy samochodu powoda dokonanej przez pozwanego E. B.doszło do szkody po stronie powoda w kwocie przekraczającej wypłacone przez (...) S.A. w łącznej kwocie 9 156,23 zł, a nie jak twierdzi powód 8 514,60 zł. Z zeznań tego świadka wynika, że wszystkie pozycje wskazane w fakturze VAT zostały wykonane przez firmę(...), lecz nie sposób z zeznań tych wywnioskować, że to z winy pozwanego doszło do zerwania paska rozrządu i uszkodzenia głowicy silnika i innych elementów, które skutkowały szkodą 11 255,67 zł. Okoliczność przyjęcia przez interwenienta ubocznego odpowiedzialności za pozwanego na podstawie umowy ubezpieczenia i wypłacenie odszkodowania w wysokości 9 156,23 zł nie stanowią dowodu na to, że szkoda po stronie powoda wyniosła 11 255,67 zł. Nie wskazują również na to również zeznania świadka R. B., w których wskazał, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za przyczynę, lecz skutek i z tego względu (...)S.A. nie zapłaciło za rozrząd, tylko za to, co w związku z nim zostało uszkodzone. W ocenie Sądu, zeznania te nie stanowią o winie pozwanego skutkującą odszkodowaniem w dochodzonej przez powoda wysokości.

Zdaniem Sadu, nie sposób uznać, że dwukrotnie występująca w fakturze VAT z dnia 13 kwietnia 2012 r. pozycje zestaw naprawczy raz na kwotę 636,57 zł i drugi raz na kwotę 412,59 zł byłe zasadne i pozostawały w związku przyczynowym między nieprawidłową naprawą pozwanego a szkodą powoda w wysokości przekraczającej wypłacone odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania wypłaconego powodowi wynika z decyzji (...)S.A. z dnia 9 października 2013 r. i pisma (...) S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r. Powód nie ograniczył żądania o dopłacone na podstawie tej ostatniej decyzji powództwa o 448,03 zł i w tej części powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na spełnienie częściowe żądania.

W pozostałym zakresie podlega oddaleniu jako nieudowodnione, wszak zgodnie ze stanowiskiem pozwanego i interwenienta ubocznego, wysokość odszkodowania dalszego w kwocie dochodzonej nie została wykazana przez powoda. Dowodem na taką okoliczność byłaby opinia biegłego z zakresu motoryzacji, na podstawie której powód miałby możliwość udowodnić, iż szkoda w jego pojeździe w takiej kwocie jak wskazana na fakturze VAT z dnia 13 kwietnia 2013 r. wynikała z wadliwej naprawy jego pojazdu wykonywanej przez pozwanego. Opinia taka wyjaśniłaby, czy pozycje zestaw naprawczy w poz. 9 i 19 faktury pozostawałby w związku przyczynowym między wadliwą naprawą pozwanego a szkodą, a także czy użycie pompy wodnej również było zasadne i pozostawało w takim związku, jak również, czy na taką naprawę istotnie firma dokonująca naprawy poświęciła 16,70 roboczogodziny, czy też mniej. Sąd nie ma możliwości ustalić tych okoliczności na podstawie dowodów zaoferowanych przez powoda, ponieważ nie wie co oznacza użycie zestawu naprawczego dwukrotnie i pompy, a także ile czasu należy przeznaczyć na naprawę samochodu, aby naprawić szkodę zawiniona przez pozwanego. Ponadto, powód był pouczony o obowiązku dowodzenia faktów przy wezwaniu na rozprawę , a także na samej rozprawie, gdzie wskazano mu na ten obowiązek jak również na środki dowodowe. Powód zawnioskował tylko dowód z zeznań świadków, lecz świadkowie nie mają wiadomości specjalnych w tym zakresie. Dodatkowo podnieść wypada, że świadek R. B. działał w imieniu ubezpieczyciela i dokonana przez niego interpretacja przepisów ubezpieczenia nie ma żadnego znaczenia.

W odniesieniu do kwestii wskazywanej przez powoda w zakresie ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, to nie wynika ona z wyczerpania sumy ubezpieczenia poprzez wypłatę odszkodowania, tylko ze stanowiska(...)S.A. co do braku jego odpowiedzialności na podstawie § 19 ust. 3 ogólnych warunków kompleksowego ubezpieczenia i braku udowodnienia wysokości szkody w kwocie 11 255,67 zł.. W ocenie Sądu, bez znaczenia obecnie pozostaje kwestia dotycząca przepisu § 19 ust. 3 ogólnych warunków kompleksowego ubezpieczenia, skoro powód nie wykazał związku przyczynowego między naprawą pozwanego i szkoda w wysokości 11 255,67 zł.

Z tych względów Sad na podstawie art.6 k.c. powództwo oddalił.

O kosztach procesu orzeczono na mocy art.107 zd. 3 k.p.c. zasądzając je od powoda jako przegrywającego proces na rzecz interwenienta ubocznego w kwocie 647 zł, na która składają się koszty zastępstwa procesowego 600 zł, 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa i opłata sądowa od interwencji ubocznej 30 zł.

23.10.2014 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Kosińska – Szota
Data wytworzenia informacji: