Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1432/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-01-23

Sygn. akt I C 1432/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Damian Czajka

Protokolant: Karolina Nesterewicz

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2013 roku w Kłodzku

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielczą (...)im. F. S.z siedzibą w G.

przeciwko I. T., D. A., W. A., P. T.

o zapłatę 2.012,76 zł

zasądza od pozwanych I. T., D. A., W. A.i P. T.solidarnie na rzecz strony powodowej Spółdzielczą (...)im. F. S.z siedzibą w G.kwotę 2.012,76 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 31.10.2012r. oraz kwotę 718 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, zastrzegając pozwanym prawo do powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności wynikające z dziedziczenia ustawowego z dobrodziejstwem inwentarza po R. T., a opisane w protokole spisu inwentarza spadku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Bogusława Szpyta z Kancelarii (...)w K.z dnia 24.03.2011r. w sprawie KM 481/10.

Sygn. akt I C 1432/12

UZASADNIENIE

Spółdzielczą (...)im. F. S.w G.wniosła o zasądzenie solidarnie od I. T., D. A., W. A.i P. T.kwoty 2.012,76 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu i zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wskazała, że ramach swojej działalności strona powodowa udzieliła R. T. pożyczki odnawialnej na podstawie umowy o linię pożyczkową w ramach rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego do kwoty 5.000 zł, jednocześnie pożyczkobiorca zobowiązany był do dokonywania comiesięcznych wpłat na rachunek w kwocie 5 % wykorzystanej w ramach limitu kwoty pożyczki. Pożyczkobiorca nie spłacał jednak udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca zmarł w dniu 11 stycznia 2010 r. nie regulując należności wynikającej z zawartej z powodem umowy pożyczki. W wyniku przeprowadzonego postępowania spadkowego w dniu 22 kwietnia 2010 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, na mocy którego spadek po R. T. nabyli I. T., D. A., W. A. i P. T.. Strona powodowa wezwała spadkobierców do zapłaty.

W dniu 12 listopada 2012 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, w sprawie o sygn. akt I Nc 3325/12, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwani wnieśli sprzeciw od nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa w całości

i wskazali, że powód nie uwzględnił w wyliczeniu należności przysługującej mu, a wyliczonej na podstawie spisu inwentarza, pierwszeństwa kredytu hipotecznego oraz kosztów postępowania spadkowego. Zdaniem pozwanych zasadne jest roszczenie powoda do kwoty 471,65 zł, które zostało już zapłacone.

W uzasadnieniu wskazali działając na podstawie o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwani sporządzili proporcjonalny plan podziału wierzytelności. Pozwani skierowali do wszystkich wierzycieli i otrzymali potwierdzenie sald poszczególnych wierzytelności na dzień 11 stycznia 2010 r. Następnie po ustaleniu kwot przypadających poszczególnym wierzycielom, w tym S.w G., uwzględniono całość sumy kredytu hipotetycznego jako znajdującego zaspokojenie w stanie czynnym spadku, gdyż spłata kredytu hipotecznego taktowana jest priorytetowo i nie podlega ograniczeniom spadkowym. Dodatkowo wskazali, że od masy czynnej spadku odjęli koszty postępowania spadkowego w kwocie 743,34 zł. Pozostała kwota 5.599,78 zł została rozdysponowana pomiędzy wierzycieli.

W odpowiedzi na sprzeciw strona powodowa wniosła o nieuwzględnienie sprzeciwu i orzeczenie zgodnie z żądaniem pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

R. T.zawarł ze Spółdzielczą (...)w G.umowę o preferencyjną linię pożyczkową - L.nr (...). Limit został ustalony na kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 0/100). Pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty zadłużenia w postaci comiesięcznych wpłat na rachunek w wysokości nie mniejszej niż 5 % kwoty wykorzystanej w ramach przyznanego limitu.

Dowód:

- umowa - k. 7 - 10;

R. T.zmarł w dniu 11 stycznia 2010 r. Spadek po nim z dobrodziejstwem inwentarza nabyli : jego żona I. T.i dzieci P. T., W. A.i D. A.każde po ? części. Sporządzenie spisu inwentarza zostało zlecone Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Bogusławowi Szpytowi.

Dowód:

postanowienie - k. 12 w aktach I Ns 373/10;

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku w dniu 24 marca 2011 r., w sprawie

o sygn. akt KM 481/10, sporządził spis inwentarza po zmarłym R. T..

Dowód:

protokół - k. 102 - 103 w aktach sprawy o sygn. akt I Ns 373/10;

W wypadku ustania członkostwa w S.

(...)w G.roszczenie o zwrot udzielonej pożyczki staje się wymagalne z dniem ustania członkostwa.

Dowód:

umowa - k. 7 - 10;

regulamin- k. 11

S. K. O. K. i. S.w G. wezwała I.

T., P. T., W. A. i D. A. do zapłaty 2.012,76 zł. W wezwaniu wskazała, ze kwota ta została ograniczona do masy czynnej spadku po zmarłym R. T.;

Dowód:

wezwanie do zapłaty wraz ze zwrotnymi poświadczeniami odbioru - k. 13 - 16

W dniu 7 marca 2012 r. z tytułu zadłużenia R. T. została uiszczona przez

pozwanych na rzecz S. K. O. K. i. F. S.w G.kwota 471,65 zł. Zadłużenie z tytułu umowę o preferencyjną linię pożyczkową - L.nr (...)wynosiło kwotę 2.012,76 zł.

Dowód:

raport spłaty - k. 19;

W tak ustalonym stanie faktycznym, Sąd zważył co następuje:

Opisany wyżej stan faktyczny sporu Sąd ustalił w oparciu o przedstawione przez strony dowody w postaci kopi dokumentów, których wiarygodność i rzetelność nie budzi wątpliwości.

Zgodnie z art. 354 § 1 kc dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

W niniejszej sprawie nie ma wątpliwości, że pozwani I. T., D. A., W. A. i P. T. na skutek sukcesji ogólnej, jako następcy prawni R. T., są dłużnikami powodowej Kasy, która na podstawie umowy udzieliła linii pożyczkowej. Zgodnie bowiem art. 922 § 1 kc prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów kc. Jako, że pozwani są ustawowymi spadkobiercami R. T., to ponoszą odpowiedzialność· względem jego wierzycieli; w tym także wobec strony powodowej.

Zgodnie z brzmieniem umowy o preferencyjną linię pożyczkową - L.nr (...)oraz regulaminem udzielania kredytów i pożyczek S. i. F. S.w G.roszczenie o zwrot pożyczki stało się wymagalne w całości w chwili śmierci pożyczkobiorcy - R. T., wobec ustania z tym dniem członkostwa w Kasie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 1034 § kc do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów.

Mając powyższe na uwadze, że nie został przeprowadzony dział spadku po zmarłym R. T., Sąd zasądził solidarnie od spadkobierców na rzecz spadkodawcy kwotę 2.012,76 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 31 października 2012 r.

Jednocześnie Sąd, na podstawie przepisu art. 319 kpc, mając na uwadze, że spadkobiercy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a tym samym, zgodnie z przepisem art. 1031 § 2 kc, ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, zastrzegł pozwanym prawo do powoływania się w postępowaniu egzekucyjnym, na ograniczenie ich odpowiedzialności.

Orzeczenie o kosztach postępowania oparto na przepisie art. 98 § 1 kpc w zw. z art. 98 § 2 kpc.

Na koszty postępowania w niniejszej sprawie składają się:

opłata sądowa w kwocie 101,00 zł;

koszty zastępstwa procesowego w kwocie 600 zł (§ 6 pkt 3 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności

radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej

udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu [Dz.U. z 2002 r. Nr

163, poz.1349 ze zm.].

opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Damian Czajka
Data wytworzenia informacji: