Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1418/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-04-22

Sygn. akt I C 1418/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka

Protokolant: Małgorzata Schick

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa (...) S.A we W.

przeciwko R. T.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanej R. T. na rzecz strony powodowej (...) S.A we W. kwotę 17 340, 26 zł (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści 26/100) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 15 524,93 zł od dnia 29.IX.2010r. i od kwoty 1 815,33 zł od dnia 16.III.2012r.;

II. umarza postępowanie co do dalej idącego powództwa;

III. zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 2 649,- zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Finanse S.A z siedzibą we W. pozwem z dnia 16 marca 2012r. domagała się zasądzenia od pozwanej kwoty 18540,26 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 15524,93 zł od dnia 29 września 2010r. i od kwoty 3015,33 zł od dnia wniesienia pozwu wraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że powód nabył w dniu 29 września 2010r. od (...) Banku S.A. z/s we W. dochodzoną wierzytelność z tytułu niespłaconej umowy pożyczki z dnia 14 czerwca 2007r. nr (...) zawartej pomiędzy pozwaną a (...) Bank S.A. Pozwana mimo wezwania z dnia 25 stycznia 2012 r. nie spłaciła zadłużenia.

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w dniu 18 kwietnia 2012 r. wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w sprawie VI Nc - e (...).

Pozwana R. T. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty i zaskarżyła go w całości zarzucając, że strony podjęły negocjacje co do spłaty zadłużenia, lecz przesłana pozwanej umowa zawierająca sposób rozłożenia zadłużenia na raty była dla pozwanej niekorzystna. Pozwana odmówiła jej podpisania i oczekiwała na wersję umowy uwzględniającą jej uwagi co do wysokości zaproponowanych rat. Począwszy od 6 grudnia 2011r. pozwana systematycznie spłaca zadłużenie dokonując wpłat po 150,- zł miesięcznie. Pozwana wskazała, że nie uchyla się od obowiązku spłaty zadłużenia, lecz jest w stanie wpłacać po 150,- zł miesięcznie, z tego powodu nie mogła podpisać ugody, w której w późniejszym okresie zobowiązana byłaby do wpłacania rat po 960,- zł, a następnie po 1600,- zł miesięcznie. Ponadto pozwana zakwestionowała obciążenie jej kosztami zastępstwa procesowego, gdyż jej zdaniem są niezasadne i powiększą jej zobowiązania wobec strony powodowej.

Strona powodowa w piśmie z 12 lutego 2013r. ograniczyła żądanie pozwu o kwotę 1200,- zł i w tym zakresie cofnęła pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia i w związku z tym wniosła o zasądzenie kwoty 15524,93 zł od dnia 29 września 2010r. i od kwoty 1815,33 zł od dnia wniesienia pozwu wraz z kosztami procesu.

Pomiędzy stronami bezsporne było, że pozwana zawarła z poprzednikiem prawnym strony powodowej (...) Bankiem S.A.z siedzibą we W.umowę pożyczki nr(...)oraz, że strona powodowa na mocy umowy przelewu wierzytelności nabyła w dniu 29 września 2010r. zadłużenie pozwanej z tytułu tej umowy w wysokości 19140,26 zł. Pozwana przed wniesieniem pozwu uiściła na rzecz powoda 600,- zł w czterech ratach po 150,- zł. Strona powodowa ograniczyła swoje żądanie wyrażone w pozwie o te wpłaty. Następnie pozwana w toku postępowania dokonała wpłaty 8 rat po 150,- zł w łącznej kwocie 1200,- zł i o tę kwotę powód w piśmie z dnia 12 lutego 2013r. ograniczył żądanie, cofając pozew ze zrzeczeniem się roszczenia.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Postępowanie podlegało umorzeniu w części, w której strona powodowa cofnęła pozew ze zrzeczeniem się roszczenia stosownie do art. 203 k.p.c. i art. 355 k.p.c. W pozostałym zakresie powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

Strona powodowa dochodziła w niniejszej sprawie roszczeń wynikających z wierzytelności nabytych w drodze umowy przelewu od (...) Banku S.A. z/s we W. z tytułu zawartej z pozwaną umowy pożyczki. Pozwana nie kwestionowała istnienia oraz wysokości zadłużenia wobec strony powodowej. Pozwana zarzuciła jedynie, że strona powodowa nie zawarła z nią ugody co do spłaty zadłużenia zgodnej z jej oczekiwaniem. Pozwana przyznała przy tym, że nie zgodziła się na zawarcie ugody zaproponowanej przez stronę powodową, gdyż nie odpowiadała jej wysokość rat w późniejszym okresie obowiązywania porozumienia. W tych okolicznościach w ocenie Sądu istnienie i wymagalność dochodzonego roszczenia, a także jego wysokość, w tym sposób wyliczenia należności ubocznych, w świetle złożonych dokumentów nie budziły wątpliwości. Trudna sytuacja finansowa pozwanej zwłaszcza fakt, że posiada ona wobec strony powodowej także zadłużenie z tytułu drugiej umowy pożyczki, nie może stanowić podstawy do skutecznego podważenia zasadności dochodzonego roszczenia. Pozwana przy tym błędnie zakładała, że strona powodowa jako wierzyciel zobligowana była zaakceptować warunki ugody przez nią zaproponowane. Tymczasem to od wierzyciela posiadającego wobec dłużnika wymagalne zadłużenie zależy, czy udzieli dłużnikowi zwłoki w zapłacie długu lub też rozłoży zadłużenie na raty. Skoro ostatecznie strony nie doszły w tym zakresie do porozumienia, a kwestia wysokości zadłużenia i jego wymagalności była bezsporna, należało orzec jak w sentencji.

O kosztach orzeczono po myśli art. 98 k.p.c. przyjmując, że strona powodowa wygrała proces w całości. Sąd obciążył pozwaną całymi kosztami postępowania kwocie 2649,- zł, w tym 232,- zł tytułem zwrotu uiszczonej opłaty od pozwu i 2417 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Eliza Skotnicka
Data wytworzenia informacji: