Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 730/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2015-10-21

Sygn. akt I C 730/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2015 r.

  Sąd Rejonowy w Kłodzku, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska

Protokolant: Paulina Szkutnik

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015 r. w Kłodzku

na rozprawie

sprawy z powództwa K. P.

przeciwko S. P. (1)

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

I.  oddala powództwo;

II.  nakazuje wypłacić pełnomocnikowi powoda z urzędu adwokat E. Z. z Kancelarii Adwokackiej w D.- Filii w K. przy ul. (...) ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kłodzku kwotę 4 428 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu powodowi K. P.;

III.  nieuiszczone koszty sądowe zaliczyć na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Powód K. P. wniósł o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, aby w dziale II księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku nr (...) dla nieruchomości położonej w K. przy ul. (...), obok S. P. (2) dokonać wpisu D. P.. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że powyżej opisaną nieruchomość nabyli - aktem nadania ziemi - małżonkowie S. P. (2) i D. P. na prawach ustawowej własności małżeńskiej, jednakże do księgi wieczystej został wpisany jedynie S. P. (2). Powód podniósł, żebrak prawidłowych wpisów w księdze wieczystej powoduje, że pozwany S. P. (1) figuruje jako jedyny właściciel nieruchomości i samodzielnie ją dysponuje.

Pismem procesowym z 17 lutego 2014 roku powód sprecyzował żądanie pozwu w ten sposób, że wniósł o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, aby w dziale II księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku nr (...)dla nieruchomości położonej w K.przy ul. (...), obok S. P. (1)dokonać wpisu K. P.. W uzasadnieniu tegoż pisma wskazał, iż spadek po zmarłej D. P.nabyli jej mąż S. P. (2)oraz jej syn E. P.– każdy po (...) części spadku, a w skład tego spadku wchodziła nieruchomość opisana w pozwie. Powód podał także, iż spadek po zmarłym S. P. (2)nabył w całości, na podstawie testamentu notarialnego, jego wnuk - pozwany S. P. (1). Wskazał również, iż spadek po zmarłym E. P.nabyli jego synowie, tj. powód i pozwany – każdy po 1/2 części spadku, a w skład tego spadku wchodził udział wynoszący 1/4 we własności nieruchomości opisanej w pozwie. Wobec powyższego powód podniósł, że jest współwłaścicielem, w (...)części, nieruchomości położonej w K.przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą (...).

Pismem procesowym z 8 kwietnia 2015 roku powód ostatecznie sprecyzował żądanie pozwu w ten sposób, że wniósł o dokonanie wpisu w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku nr (...) dla nieruchomości położonej w K. przy ul. (...) poprzez określenie współwłaścicieli w następujący sposób:

- pozwany S. P. (1)jest współwłaścicielem powyżej opisanej nieruchomości w części ułamkowej(...);

- powód K. P.jest współwłaścicielem powyżej opisanej nieruchomości w części ułamkowej (...).

Pozwany S. P. (1) na rozprawie w dniu 5 lutego 2014 roku wniósł o oddalenie powództwa. P., że nie zgadza się na wpisanie D. P. nie żyjącej już, w księdze wieczystej obok S. P. (2).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zgodnie z aktualną treścią księgi wieczystej nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku właścicielem gospodarstwa rolnego z zabudowaniami, położonego w K. przy ul. (...) jest S. P. (1), syn E. i J..

Właścicielem pierwotnym powyżej opisanej nieruchomości był S. P. (2), syn J.i M.. Nieruchomość tą nabył na podstawie aktu nadania z (...)roku i decyzji o wykonaniu tego aktu z(...)roku.

S. P. (1), syn E. i J. został wpisany jako właściciel tej nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku z 8 maja 2000 roku, sygn. akt I Ns 378/00.

/dowód: wypis z księgi wieczystej nr (...), k.19-22, 100-101; pismo Sądu Rejonowego w Kłodzku z 2 kwietnia 2013 roku, k. 54/

Postanowienia z dnia 29 marca 1990 roku wydanym w sprawie sygn. akt Ns 170/90 Sąd Rejonowy w Kłodzku stwierdził, że spadek po zmarłej 2 stycznia 1982 roku D. P.nabyli jej mąż S. P. (2)i jej syn E. P.- każdy po (...) części spadku.

/dowód: p ostanowienie z dnia 29 marca 1990 roku zawarte w aktach Sądu Rejonowego w Kłodzku o sygn. akt Ns 170/90/

S. P. (2), syn J. i M. zmarł w dniu 1 maja 1994 roku. Postanowieniem z dnia 8 maja 2000 roku wydanym w sprawie sygn. akt I Ns 378/00 Sąd Rejonowy w Kłodzku stwierdził że spadek po S. P. (2) nabył w całości na podstawie testamentu notarialnego, jego wnuk – pozwany S. P. (1), syn E. i J..

/dowód: postanowienie z dnia 8 maja 2000 roku zawarte w aktach Sądu Rejonowego w Kłodzku o sygn. akt I Ns 378/00/

E. P. zmarł 29 października 2010 roku. Aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 31 marca 2011 roku stwierdzono, że spadek po E. P. na podstawie ustawy nabyli jego synowie powód K. P. i pozwany S. P. (1)

/dowód: akta poświadczenia dziedziczenia z 31 marca 2011 roku, k. 58-61/

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie nie zasługuje na uwzględnienie

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

Stan prawny, jaki ma być w księdze wieczystej ujawniony, musi być wykazany dokumentem świadczącym o istnieniu pewnego stanu prawnego nieruchomości. Stan ten nie może wynikać z twierdzeń osób zainteresowanych.

Z treści art. 626 2. § 5 k.p.c. wynika natomiast, że wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.

W przedmiotowej sprawie powód niewątpliwie wykazał interes prawny do wystąpienia z przedmiotowym powództwem.

Zgodnie z art. 321 k.p.c. Sąd nie może orzec ponad żądanie zawarte w pozwie i zakaz ten z uwagi na brak odmiennej regulacji dotyczy także żądania zgłoszonego w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2009 roku, sygn akt II CSK 229/09 LEX nr 686362 z tezą:

„Obowiązek stosowania art. 321 § 1 k.p.c. w postępowaniu w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oznacza, że uwzględnienie powództwa może nastąpić praktycznie tylko wówczas, gdy ustalony przez sąd rzeczywisty stan prawny okaże się tożsamy ze stanem objętym żądaniem pozwu, jeżeli zaś ten stan okaże się inny co do osób podlegających wpisowi lub co do rodzajów lub rozmiarów praw podlegających wpisowi w miejsce wpisów istniejących, sąd nie może pozytywnie orzekać, ponieważ orzekałby wówczas o przedmiocie nieobjętym żądaniem”. Powyższe stanowisko znalazło odzwierciedlenie w uchwale 7 sędziów z dnia 18 maja 210 roku sygn akt IIICZP 134/09 OSNC 2010/10/131 z tezą: w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu.

W przedmiotowej sprawie powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie ze względu na to, iż w ocenie Sądu roszczenie powoda nie zostało udowodnione. Przepis art. 6 kc stanowi bowiem, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W toku procesu powód wskazał, że jego dziadkowie - małżonkowie S. P. (2), syn J. i M. oraz D. P. nabyli, na prawach ustawowej własności małżeńskiej, nieruchomość położoną w K. przy ul. (...), jednakże do księgi wieczystej o nr (...), prowadzonej dla tejże nieruchomości, został wpisany jedynie S. P. (2). Zdaniem Sądu powód nie wykazał, iż w dacie nabycia tejże nieruchomości (akt nadania z 19 stycznia 1961 roku i decyzja o wykonaniu tego aktu nadania z 1 grudnia 1965 roku) S. P. (2) i D. P. pozostawali w związku małżeńskim, albowiem nie dołączył do akt sprawy dowodu na tą okoliczność np. odpisu aktu małżeństwa S. P. (2) i D. P.. Dodać przy tym należy, iż powód wykazał jedynie, iż w chwili śmierci (tj. 2 stycznia 1982 roku) D. P. pozostawała w związku małżeńskim ze S. P. (2).

W przedmiotowej sprawie powód nie wykazał poprzez stosowne dokumenty, by prawo własności gospodarstwa rolnego z zabudowaniami, położonego w K.przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą (...)przysługiwało pierwotnie innym osobom poza S. P. (2), synem J.i M., co stanowi przyczynę oddalenia powództwa.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu orzeczono na podstawie § 2 pkt 2 i 3 w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (DZ. U. z 2005 r., Nr 219, poz. 1872 ze zm.). Natomiast nieuiszczone koszty sądowe zostały zaliczone na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Studzińska
Data wytworzenia informacji: