Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1284/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2016-01-21

Sygn. akt I C 1284/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2016r.

  Sąd Rejonowy w K. I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska

Protokolant: Paulina Szkutnik

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w K.

na rozprawie

sprawy z powództwa K. B. (1)

przeciwko D. P., Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w K. J. B. (1), Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym wK. M. B. (1)

o pozbawianie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powódki K. B. (1)na rzecz pozwanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym wK. J. B. (1)kwotę 77 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1284/13

UZASADNIENIE

Powódka K. B. (1)wniosła pozew przeciwko D. P., Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w K. M. B. (1)i Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Generalnemu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w K.z dnia 30 października 2012 r. wydanego w sprawie sygn. akt I C 587/11, zaopatrzonego w Klauzulę wykonalności. W uzasadnieniu pozwu podała, że niezwłocznie po wskazaniu przez wierzyciela jego numeru konta uregulowała należność wynikającą z powyższego tytułu wykonawczego. Podała również, że wierzyciel - pozwany D. P.nie wystosował do niej wezwania o spełnienie świadczenia i nie kwestionował dokonanej wpłaty na jego konto, jak również nie poinformował pozwanego - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. B. (1)o otrzymaniu kwoty 16 606 zł i podjął próbę wykorzystania tytułu wykonawczego w celu ponownego wyegzekwowania już spełnionego świadczenia.

W odpowiedzi na pozew pozwany Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. B. (1) wniósł o oddalenie powództwa i nie obciążanie go kosztami toczącego się postępowania. Wskazał, że postępowanie egzekucyjne w sprawie Km (...), prowadzone jest zgodnie z wnioskiem wierzyciela z dnia 24 maja 2013 r. i na podstawie tytułu wykonawczego stanowiącego wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 30 października 2013 r., sygn. akt I C 587/11 oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Ś.z 19 marca 2013 r., sygn. akt II Ca 13/13. Podał, że dłużniczka – powódka K. B. (1)oświadczyła, iż w dniu 18 lipca 2013 r. dokonała wpłaty na rzecz wierzyciela D. P.w kwocie 16 606 zł i przedstawiła potwierdzenie dokonania wpłaty. Pozwany wskazał także, iż D. P.potwierdził wpłatę bezpośrednią na swoją rzecz i oświadczył, że zalicza powyższą wpłatę w pierwszej kolejności na koszty, odsetki, a potem na należność główną. Wniósł również o kontynuowanie egzekucji w celu całkowitej spłaty zadłużenia. Po dokonaniu wpłaty przez pozwaną i rozliczeniu zgodnie z deklaracją wierzyciela stan zadłużenia wynosił z tytułu należności głównej kwotę 44,29 zł, odsetki 0,02 zł dziennie, a ponadto opłatę egzekucyjną.

W odpowiedzi na pozew pozwany D. P. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu przyznał, że powódka dokonała wpłaty na jego konto kwoty 16 606 zł w dniu 18 lipca 2013 r., na skutek podjętych przez komornika czynności – zgodnie z jego wnioskiem z maja 2013 r.

W odpowiedzi na pozew pozwany Skarb Państwa – Prokurator Generalny wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazał, iż nie jest legitymowana biernie do występowania w niniejszej sprawie w charakterze pozwanego i w związku z tym powództwo w stosunku do niego powinno zostać oddalone.

Pismem z dnia 10 maja 2014 roku powódka cofnęła pozew w części dotyczącej pozwanego Skarbu Państwa – Prokuratora Generalnego.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2015 roku wydanym w sprawie sygn. akt I C 1284/13 Sąd Rejonowy w K. umorzył postępowanie w części dotyczącej Skarbu Państwa – Prokuratora Generalnego.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2015 roku wydanym w sprawie sygn. akt I C 1284/13 Sąd Rejonowy w K., po rozpoznaniu wniosku powódki z 31 grudnia 2013 roku (wpłynął do Sądu 24 czerwca 2014 roku), wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. J. B. (1).

W odpowiedzi na pozew, pozwany Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. J. B. (1) wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu podniósł zarzut braku legitymacji biernej po swojej stronie. Wskazał, że nie jest wierzycielem powódki na podstawie powyższego tytułu wykonawczego, a jedynie prowadził w oparciu o ten tytuł wykonawczy postępowanie egzekucyjne o sygn. Kms (...)na wniosek wierzyciela – Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w K.. Podał, że wierzyciel Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w K.pismem z 3 czerwca 2013 r. złożył wniosek o egzekucję zasądzonej od powódki K. B. (1)kwoty 1356,90 zł, a do wniosku dołączył tytuł wykonawczy. W dniu 8 czerwca 2013 r. wezwał powódkę do zapłaty należności i zawiadomił ją o zajęciu wierzytelności i rachunków bankowych. W dniu 19 lipca 2013 r., został zawiadomiony przez Sąd Rejonowy w K., że dłużniczka K. B. (1)18 lipca 2013 r. dokonała wpłaty bezpośrednio wierzycielowi. Wobec powyższego umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużniczce. Wskazał również, że w toku egzekucji nie wyegzekwował od dłużniczki żadnej kwoty.

Na rozprawie w dniu 21 stycznia 2016 r. pełnomocnik powódki wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych kwoty 300 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pozwany D. P.wniósł o oddalenie powództwa, a nadto oświadczył, że powódka nie spłaciła dotychczas całości kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w K. w wyroku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie I C 587/11.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym wyrokiem z dnia 30 października 2012 roku, sygn. akt I C 587/11 Sąd Rejonowy w K. zasądził od K. B. (1)na rzecz D. P.kwotę 14 080,67 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 30 października 2012 roku i oddalił dalej idące powództwo oraz zasądził od K. B. (1)na rzecz D. P.kwotę 1 211,31 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i nakazał pozwanej K. B. (1), aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w K.kwotę 1 356,90 zł tytułem zwrotu wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa.

W dniu 19 marca 2013 r. powyższy wyrok został zaopatrzony w klauzulę wykonalności na rzecz D. P..

/ dowód: wyrok z dnia 30.10.2012 r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności zawarty w aktach sprawy SR w K., sygn. akt I C 587/11/

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. B. (1)na podstawie powyższego tytułu wykonawczego w sprawie egzekucyjnej Km (...)– na wniosek wierzyciela – pozwanego D. P.z dnia 24 maja 2013 r. - wszczął egzekucję przeciwko dłużniczce K. B. (1).

W dniu 22 lipca 2013 r. wierzyciel D. P. poinformował komornika, że w dniu 19 lipca 2013 r. otrzymał od dłużniczki K. B. (1) kwotę 16 606 zł. Jednocześnie wskazał, iż zalicza powyższą wpłatę na koszty, odsetki i należność główną. Ponadto wniósł o kontynuowanie egzekucji, celem całkowitego wyegzekwowania zaległości.

Pismem z dnia 24 lipca 2013 roku, komornik wezwał pełnomocnika dłużniczki - powódki do uiszczenia kwoty 885,28 zł, w tym kwoty 44,29 zł tytułem należności głównej, 0,08 zł tytułem odsetek do dnia 24 lipca 2013 r. roku, opłaty egzekucyjnej – 835,29 zł i 5,70 zł tytułem wydatków gotówkowych. Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi dłużniczki 29 lipca 2013 r.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2013 r. komornik wezwał dłużniczkę do zapłaty kwoty 914,38 zł, w tym kwoty 44,29 zł tytułem należności głównej, a następnie pismem z 11 grudnia 2013 r. do zapłaty kwoty 976,70 zł.

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. B. (1)oddalił wniosek dłużniczki K. B. (1)z dnia 6 grudnia 2013 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia braku przesłanek do umorzenia egzekucji na wniosek dłużnika.

Do dnia 21 stycznia 2016 roku powódka nie spłaciła całości należności egzekwowanej w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. B. (1)na podstawie powyższego tytułu wykonawczego w sprawie egzekucyjnej Km (...).

/dowód: wezwanie z 24.07.2013 r.; protokół z 22.07.2013 r., wezwanie z 22.08.2013r., wezwanie z 11.12.2013 r., postanowienie z 11.12.2013 r. zawarte w aktach sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy SR w K. M. B., sygn. akt Km(...)/

Na podstawie tytułu wykonawczego, tj. wyroku Sądu Rejonowego w K.z dnia 30 października 2012 roku, sygn. akt I C 587/11, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 3 czerwca 2013 r., a obejmującego koszty sądowe – 1 356,90 zł, opłatę egzekucyjną 308,08 zł i wydatki gotówkowe 62,70 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. J. B. (1)z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w K.prowadził postępowanie egzekucyjne w sprawie przeciwko dłużnikowi K. B. (1)(sygn. akt Kms (...)).

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. J. B. (1)na wniosek wierzyciela – umorzył postępowanie egzekucyjne w przedmiotowej sprawie (sygn. akt Kms (...)).

/ dowód: wniosek 05.06.2013 r.; postanowienie z 22.07.2013 r. zawarte w aktach sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy SR w K. J. B., sygn. akt Kms (...)/

Sąd zważył co następuje:

Mając na względzie całość zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 840 § 1 pkt 2 kpc dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Powództwo oparte na podstawie przepisu art. 840 § 1 pkt 2 kpc daje możliwość pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w sytuacji, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane.

W przedmiotowej sprawie powódka wniosła o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, stanowiącego wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 30 października 2012 r., wydany w sprawie o sygn. akt I C 587/11, zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

W oparciu o powyższy tytuł wykonawczy toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym wK. M. B. (1)z wniosku wierzyciela – pozwanego D. P.przeciwko dłużniczce – powódce K. B. (1)(sygn. akt Km(...)). Postępowanie egzekucyjne w powyższej sprawie nie zostało jeszcze zakończone, gdyż komornik nie wyegzekwował całej należności objętej tytułem wykonawczym.

W toku postępowania egzekucyjnego powódka w dniu 19 lipca 2013 r. dokonała wpłaty na rachunek wierzyciela – pozwanego D. P. kwoty 16 606 zł. Jednocześnie wskazać należy, że powyższa wpłata – zgodnie z wnioskiem wierzyciela została zaliczona w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów, odsetek, a następnie należności głównej, przy czym wierzyciel domagał się kontynuowania postępowania egzekucyjnego do całkowitej spłaty zadłużenia. Wobec powyższego zauważyć należy, iż wpłata dokonana przez powódkę w wysokości 16 606 zł nie pokryła w całości należności objętych powyższym tytułem wykonawczym, bowiem kwota ta nie pokryła całości należności głównej i kosztów postępowania egzekucyjnego.

Nie ulega zatem wątpliwości, że powódka uiściła na rzecz wierzyciela D. P.kwotę 16 606 zł tytułem wykonania obowiązków wynikających z punktu I i III wyroku Sądu Rejonowego w K.z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt I C 587/11, jednakże nie została przez powódkę uiszczona w całości należność główna oraz koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. B. (1)w sprawie Km(...).

Ponadto postępowanie egzekucyjne przeciwko powódce prowadził również Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. J. B. (1), który z wniosku Skarbu Państwa – Sadu Rejonowego w K.prowadził egzekucję kosztów sądowych zasądzonych wyrokiem z dnia 30 października 2012 r. w sprawie I C 587/11.

Wskazać należy, iż powództwo przewidziane w art. 840 § 1 kpc powinno być wytoczone przeciwko wierzycielowi, a przy wielości wierzycieli, którym wspólnie przysługują uprawnienia wynikające z tytułu wykonawczego, powinno być wytoczone łącznie przeciwko wszystkim tym wierzycielom. Zachodzi wtedy wypadek współuczestnictwa koniecznego po stronie pozwanej (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1972 roku, sygn. III CRN 157/12, OSNC 1973/4/68).

Z powyższego wynika, że legitymacja bierna do występowania w niniejszym procesie w charakterze pozwanego przysługiwała wyłącznie pozwanemu D. P.. Natomiast powództwo w części dotyczącej pozwanych Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. B. (1)i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. J. B.podlegało oddaleniu z uwagi na to, że ww. pozwani nie byli legitymowali biernie do występowania w niniejszej sprawie w charakterze pozwanych.

W konsekwencji, wobec braku udowodnienia przez powódkę (art. 6 kc) przesłanek z art. 840 § 1 pkt 2 kpc Sąd oddalił powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wobec pozwanego D. P..

Ponadto Sąd oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez pełnomocnika powódki, opisane w postanowieniu wydanym na rozprawie 21 stycznia 2016 roku, bowiem nie mają one bezpośredniego związku z przedmiotową sprawą, a co za tym idzie nie mają one znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w związku z § 2 ust. 1 i 2 § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzając od powódki na rzecz pozwanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. J. B.kwotę 77 zł (w tym kwotę 60 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego przez pełnomocnika będącego adwokatem i kwotę 17 zł tytułem opłaty kancelaryjnej od pełnomocnictwa).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Studzińska
Data wytworzenia informacji: