Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 767/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2017-01-12

Sygn. akt I C 767/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2017 r.

  Sąd Rejonowy w Kłodzku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Ewa Karp

Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Tekieli

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2017 r. w Kłodzku

sprawy z powództwa Gminy D.

przeciwko M. B. (1)

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

I.  nakazuje pozwanemu M. B. (1) by opróżnił i wydał stronie powodowej Gminie D. lokal mieszkalny nr (...) położony przy ul. (...) w D.;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 697,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

UZASADNIENIE

Gmina D. wniosła nakazanie pozwanemu M. B. (1) opróżnienia

i wydania lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w D. i zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania, a nadto wskazała, że pozwany został wezwany do dobrowolnego opuszczenia lokalu i strona pozwana podejmowała próby pozasądowego rozwiązania sporu.

W uzasadnieniu wskazała, że pozwany objął w posiadanie należący do strony powodowej lokal mieszkalny nr (...) przy ul. (...) w D., który został oddany do korzystania na podstawie umowy najmu K. P. i A. P..

Najemca K. P. w 2013 r. złożyła oświadczenie, że od dnia 1 marca 2013 r. w powyższym lokalu nie będzie mieszkać, a oświadczenie miało posłużyć jako podstawa nienaliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Pozwany M. B. (1) w tym samym roku dokonał wpłaty 400 zł tytułem czynszu za w/w lokal, wpłata ta została zwrócona i zarządca poinformował wpłacającego, że wpłaty muszą być dokonywane na nazwisko K. P., którą jako najemcę poinformowano o obowiązku dobrowolnego zdania lokalu, a następnie w związku z brakiem reakcji na pismo wypowiedziano K. P. najem lokalu., wysyłając pismo na adres dotychczasowy.

Pozwany M. B. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości i zwrot kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wskazał, że K. P. ma na utrzymaniu dwoje dzieci w wieku 13 i 8 lat, a w związku z tragiczną śmiercią męża zmuszona była wyjechać z D. w poszukiwaniu pracy, którą znalazła w P., ale cały czas poszukuje pracy w D. i chce zamieszkać w przedmiotowym lokalu, a z pozwanym umówiła się, ze będzie on korzystać z lokalu do jej powrotu ponosząc koszty utrzymania.

Pozwany wskazał, ze powództwo winno być oddalone z uwagi na to, ze pozew winien być skierowany przeciwko K. P., która zajmuje lokal jako samoistny posiadacz w złej wierze, zatem brak jest legitymacji biernej po stronie pozwanego, który nieme rości sobie praw do lokalu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 października 2011 r. Zakład (...) w D. zawarł z K. i A. P. umowę lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w D..

Dowód:

umowa najmu nr (...) – k. 11 i k.11 odwrót;

W dniu 21 lutego 2013 r. K. P. złożyła oświadczenie, że w lokalu mieszkalnym nr (...) przy ul. (...) w D. nikt nie będzie mieszkał i wnosi o zdjęcie opłaty za wywóz nieczystości na czas jej nieobecności, a klucze pozostawia A. B..

Dowód:

oświadczenie – k.12;

W lokalu objętym pozwem od 2013 roku zamieszkuje pozwany M. B. (1).

Dowód: poświadczenie zamieszkania K- 13

(...) Zakład (...) w D. zwrócił kwotę 400,00 zł wpłaconą przez M. B. (1) w dniu 22 sierpnia 2013 r., informując, ze nie jest najemcą ani płatnikiem, a wpłaty winny pochodzić od K. P..

Dowód: pismo – k.14;

Pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r. K. P. została wezwana do dobrowolnego opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w D. do dnia 31 maja 2014 r. Pismo to zostało przesłane pocztą na adres ul. (...), P.. Korespondencja została odebrana przez K. P. w dniu 28 kwietnia 2014 r.

Dowód:

I.  pismo – k.15;

II.  zwrotne poświadczenie odbioru k. 16 i k. 16 odwrót;

Pismem z dnia 28 lipca 2014 r. K. P. została wypowiedziana umowa najmu lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w D. . Pismo to zostało przesłane pocztą na adres ul. (...) D.. Korespondencja została zwrócona przez pocztę z adnotacją „adresat wyprowadził się”.

Dowód:

III.  pismo – k.17;

IV.  zwrotne poświadczenie odbioru k. 18 i k. 18 odwrót;

Pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. K. P. została wypowiedziana umowa najmu lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w D. . Pismo to zostało przesłane pocztą na adres ul. (...), P.. Korespondencja nie została podjęta przez adresata w terminie i zwrócona przez pocztę.

Dowód:

V.  pismo – k.19;

VI.  zwrotne poświadczenie odbioru k. 20 i k. 20 odwrót;

Pismem z dnia 4 sierpnia 2015 r. pozwany M. B. (1) został wezwany o dobrowolnego opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w D.. Pismo to zostało przesłane pocztą na adres ul. (...) D.. Korespondencja została odebrana przez ojca M. B. (1), M. B. (2), w dniu 13 sierpnia 2015 r., który przekazał je M. B. (1).

Dowód:

VII.  pismo – k.21;

VIII.  zwrotne poświadczenie odbioru k. 22 i k. 22 odwrót;

IX.  przesłuchanie pozwanego M. B. (1) – k. 35 odwrót;

W dniu 2 lutego 2015 r. Towarzystwo (...) w W. zwróciło się do (...) Zakładu (...) w D. o udzielenie informacji, w związku ze szkodą zalania, zgłoszoną przez M. B. (1), w lokalu mieszkalnym nr (...) przy ul. (...) w D.. W odpowiedzi (...) Zakład (...) w D. poinformował (...) W., że M. B. (1) nie posiada tytułu prawnego do korzystania z w/w lokalu mieszkalnego.

Dowód:

X.  pismo – k.23 i k. 23 odwrót; 24 i k. 24 odwrót;

W dniu 17 marca 2015 roku, w związku ze zgłoszonym przez M. B. (1) zalaniem lokalu, dokonano sprawdzenia stanu lokalu objętego pozwem i ustalono, ze zamieszkuje tam bez uprawnień do lokalu pozwany M. B. (1), a K. P., bez zgody wynajmującego, podnajęła M. B. (1) lokal mieszkalny nr (...) przy ul. (...) w D. na czas swojej nieobecności. Pozwany otrzymał wezwanie do opuszczenia lokalu.

Dowód:

Notatka K- 25

przesłuchanie pozwanego M. B. (1) – k. 35 odwrót;

przesłuchanie świadka K. P. – k. 87 i 87 odwrót;

K. P. od 2012 roku zamieszkuje w P., z uwagi na trudności w opłacaniu mieszkania w D. pozwoliła korzystac z lokalu pozwanemu w zamian za opłacanie mieszkania.

K. P. wynajmuje od 2012 lokal w P. przy ul. (...), tam tez pracowała, a obecnie się leczy i chciałaby wrócić do pracy w (...) P. w P...

Dowód:

przesłuchanie świadka K. P. – k. 87 i 87 odwrót;

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd uznał powództwo za uzasadnione i uwzględnił je nakazując pozwanemu opuszczenie i opróżnienie lokalu oraz wydanie go właścicielowi- stronie powodowej.

Zebrany materiał dowodowy - umowa najmu z K. P., wypowiedzenie umowy, pismo wzywające pozwanego M. B. (1) do opuszczenia lokalu, poświadczenie zajmowania lokalu, treść przesłuchania pozwanego oraz świadka K. P., pisma ubezpieczyciela i strony powodowej, pozwalają na uzasadnione przyjecie, że K. P. zamieszkuje wraz z rodzina w P. i tam leczy się i pracuje, a pozwany M. B. (1) jako jedyny zajmuje lokal objęty pozwem i nie ma uprawnień do zajmowania przedmiotowego lokalu położonego w D. przy ul. (...).

Powództwo znajduje podstawę prawną w przepisach art. 222 par. 1 k.c. oraz przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Gmina jako dysponent mieszkaniowego zasobu decyduje o przeznaczeniu lokali osobom uprawnionym i nie dysponującym lokalami i posiada uprawnienia do żądania opuszczenia, opróżnienia i wydania lokali przez osoby korzystające z nich bez podstawy prawnej.

O kosztach orzeczono po myśli art. 98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Karp
Data wytworzenia informacji: